wdoubleyou
მარგალიტის ყელსაბამი E ინიციალით
0
მარგალიტის ყელსაბამი A ინიციალით
65
მარგალიტის ყელსაბამი K ინიციალით
65
მარგალიტის ყელსაბამი S ინიციალით
65
მოოქროვილი ვერცხლის ყელსაბამი M ინიციალით
80
მოოქროვილი ვერცხლის ყელსაბამი S ინიციალით
80
მოოქროვილი ვერცხლის ყელსაბამი K ინიციალით
80
ყელსაბამი ტფილისი
120
ყელსაბამი გული კულონით
130
მოოქროვილი ვერცხლის ყელსაბამი ჯვრით
140
მარგალიტის ყელსაბამი T ინიციალით
65